วิธีการทำบุญให้มีความสุข

ทำบุญ อย่างไรให้ได้บุญกันนะ ?

ใกล้วันหยุดยาวแบบนี้ หลายๆ คนอาจจะวางแผนเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อไปพักผ่อนและชาร์จแบตหลังจากการทำงานมาอย่างยาวนาน และแน่นอนว่าหลายคนนอกเหนือจากการไปพักผ่อน ไปเยี่ยมครอบครัวแล้ว  ปีใหม่ไทยอย่างสงกรานต์นี้ ก็เป็นโอกาสดี ที่จะได้ทำบุญอีกด้วย

ว่าแต่เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า ทำบุญอย่างไรกันนะ ให้ได้บุญ มากกว่าจะได้บาป ?ทำความเข้าใจกันก่อนการทำบุญ

ปัจจุบัน หลายคนมักจะมีความเข้าใจในเรื่องการทำบุญที่ถูกวิธีน้อยมาก เพราะการทำบุญนั้น ถ้าเปรียบก็เหมือนกับการลงทุนทำการค้า แม้ว่าจะลงทุนไปเท่ากัน แต่ผลกำไรได้กลับมาไม่เท่ากัน ก็มีให้เห็นมานักต่อนักแล้ว

ดังนั้น การจะทำบุญให้ได้บุญนั้น มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 อย่าง คือ

1.ผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี

หลายคนมักจะเข้าใจว่า การทำบุญกับผู้ที่มีคุณธรรม ความดี คือต้องทำกับพระสงฆ์ หรือเข้าวัดทำบุญเท่านั้น แท้จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชเพียงอย่างเดียว

การทำบุญนั้น คุณสามารถทำกับคนทั่วไปก็ได้ ถ้าผู้รับดี ผู้ทำก็ได้บุญมาก ในทางกลับกัน หากผู้รับไม่ดี ก็อาจจะทำให้เราได้บุญน้อย เพราะเขาอาจอาศัยผลบุญของเราไปทำชั่วได้

เช่น ให้เงินช่วยเหลือเพื่อนๆ แต่เขากลับเอาไปปล่อยกู้ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือ การให้เงินแก่ผู้ยากไร้ แต่เขากลับเอาไปใช้ในทางอบายมุขแทน เป็นต้น

2.วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์ หรือได้มาโดยสุจริต

ของที่ให้ดีผู้ทำก็ได้บุญมาก หากได้มาโดยทุจริต แม้จะเอาไปทำบุญก็ได้บุญน้อย หรืออาจจะไม่ได้ผลบุญเลย แน่นอนว่า นอกจากป็นสิ่งของที่ได้มาโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว จะต้องเป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับ เช่น ให้เสื้อผ้าและของเล่นแก่เด็กกำพร้า, ลงชื่อเพื่อบริจาคอวัยวะ หรือบริจาคเลือดให้กับทางสถานพยาบาล  เป็นต้น

3.ผู้ให้ ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำ

ตัวผู้ให้เอง นอกจากจะต้องมีจิตบริสุทธิ์ที่ต้องการให้ โดยไม่หวังผลแล้ว ต้องตั้งตนเป็นคนดี มีศีลธรรมจึงจะได้บุญมาก

นอกจากนี้เจตนา หรือจิตใจในขณะทำบุญก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ กล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ หากผู้ให้มีความตั้งใจดี ตั้งใจทำ เมื่อทำแล้วก็เบิกบานใจ คิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใสเมื่อนั้น เช่นนี้ก็จะทำให้ผู้ทำได้บุญมาก แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้น ทำไปเพื่อหวังผลบุญ ทำเพราะฝืนใจ บุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนา

อย่างไรก็ดี การให้ธรรมทาน แม้จะมากเพียงใด ผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการปฏิบัติตน ตั้งมั่นในศีลธรรม หรือต่ำกว่าผู้ถือศีลอยู่ดี

ถวายเงินเข้าวัด บาปจริงหรือ ?

รู้หรือไม่ คนส่วนใหญ่ 90 % มักจะถวายซองเงินให้พระเวลาทำบุญ ซึ่งแทนที่จะได้บุญกลับทำให้ได้บาปแทน เนื่องจากเราทำให้พระท่านนั้นผิดศีล (อาบัติ) หากอยากจะถวายปัจจัย (เงิน) ให้พระ แล้วไม่ให้เป็นบาป มีวิธีทำได้คือมอบเงินให้กับไวยาวัจกร หรือมัคทายกของวัด หรือบุคคลที่ติดตามพระมา แล้วบอกถวายพระท่านว่า

 

‘ข้าพเจ้า ได้ถวายปัจจัยจำนวน….บาท โดยได้มอบให้ไว้กับไวยาวัจกรหรือมัคทายกแล้ว หากพระคุณเจ้าประสงค์จะใช้สิ่งใดให้เรียกได้จากไวยาวัจกรหรือมัคทายกตามได้ ตามประสงค์’

 

เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยลดการทำให้พระท่านผิดอาบัติได้แล้ว และหากมีการนำไปใช้งานนอกเหนือจากประโยชน์ส่วนรวม ก็จะไม่นับว่าเป็นบาปแต่อย่างใด*10 อย่าง ที่ทำให้คุณได้บุญง่ายๆ *

 

1.ให้ทาน หรือ ทานมัย หมายถึง การให้ การสละ หรือการเผื่อแผ่ แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด เพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียว และความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง ทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ เช่น การแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยาม เป็นต้น

2.รักษาศีล หรือ สีลมัย คำว่า ศีล หมายถึง ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทางกายและวาจา เช่น ศีล 5 หรือ ศีล 8 รวมไปถึงการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย นอกจากนี้ การรักษาศีล ยังเป็นการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด ละ เลิกความชั่ว ได้อีกด้วย

3.เจริญภาวนา หรือภาวนามัย เป็นการทำบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น นั่งสมาธิ วิปัสสนา รวมไปถึงการสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อเป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบ และช่วยให้ใจเย็นมากยิ่งขึ้น

4.การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย ทั้งนี้ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่ หรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั้น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรา ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกัน และช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุข จึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน

5.การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบ หรือไวยาวัจจมัย พูดง่ายๆว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้างในการทำกิจกรรมความดีต่างๆ นั้นเอง

6.การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย กล่าวคือ ไม่ว่าจะทำบุญอะไร ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญด้วย ไม่ขี้เหนียวหรืองกบุญเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียว ทั้งนี้การทำบุญดังกล่าว ต้องเป็นการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ และไม่ใช่การทำบุญกับคนพาล

7.การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือ การยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่น เมื่อใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดอิจฉา หรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่น

8.การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย การฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังเรืองที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต ซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง แต่อาจจะฟังจากเทป ซีดี หรือเป็นการฟังจากผู้รู้ต่างๆ และธรรมในที่นี้ก็มิได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริง เรื่องดีๆ ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ และปัญญา ก็ได้เช่นกัน

9.การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย คือการให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีๆ แก่ผู้อื่น ด้วยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อ หรือให้คำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

10.การทำความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม หรือ ทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่ถือทิฐิ เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมอยู่เสมอ หรือจะพูดง่ายๆว่า ให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้อง และอยู่ตามกรอบของกฏหมาย

การทำบุญนั้น อย่ายึดติดเพียงแค่การให้แต่เพียงอย่างเดียว แต่การทำบุญ คุณยังสามารถทำได้อีกมากมาย เช่น การดูแลผู้มีพระคุณ การบริจาคอวัยวะ การบริเลือด การบริจาคร่างกาย รวมไปถึงการให้โอกาส แม้กระทั่งการแบ่งปันรอยยิ้ม ชวนผู้อื่นทำความดี ก็นับว่าเป้นหนทางทำบุญอีกอย่างเช่นกัน

แต่ทั้งนี้ อย่างที่เราได้พุดสรุปไว้ในข้างต้น การทำบุญจะไม่ให้ผลเลย หากคุณไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ หรือทำเพราะหวังผล หวังบุญในชาตินี้ รวมไปถึงบุญในชาติหน้า เพราะการให้ การทำบุญที่แท้จริง ต้องเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน

แล้วการทำบุญในครั้งนี้ คุณจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่าบุญ นั่นก็คือ จิตใจที่อิ่มเอิบจากการทำสิ่งดีๆ ในชีวิต ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสุขใจ จนคุณต้องประหลาดใจอย่างแน่นอน

ที่มา : https://today.line.me/TH/article/482e6fe4d9fcb48c0ae3a9023029c60eb7ec3143176cce33d72a7fab3380e798?openExternalBrowser=1