อัศจรรย์! บทสวดพระคาถาเงินล้าน สวดอย่างไรให้อานิสงส์มาก ได้ผลเร็ว

* อัศจรรย์การสวดมนต์ ร่ำรวยทรัพย์ ร่ำรวยสุข *

ในยุคเศรษฐกิจมีปัญหา ทุกคนต้องขวนขวายหาทางออกทั้ง การงาน การเงิน ชีวิต ทุกท่านจะผ่านพันวิกฤติได้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล ทาน สมาธิ พยายามให้ครบท่านจะพบความสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งอันเป็นบุญอย่างอัศจรรย์ !!!

การสวดบูชาพระคาถาเงินล้านให้ได้ผล

1. ผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้า และสวดบูชาพระรัตนตรัย สวดไตรสรณะคมณ์ และขอขมาพระรัตนตรัย

2. คนสวดต้องมีศีลจึงควรอาราธนาศีลทุกวัน ยิ่งก่อนนอนสำคัญศีลจะอยู่กับทุกท่านตลอดเวลาที่หลับ ไม่ขาดแน่

3. คนสวดต้องทำบูญตักบาตรทุกวันหากไม่มีโอกาสให้จบเงินใส่บาตรเล็กๆ ใส่กระป๋องและรวมไปทำบุญรอบเดียวอาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง

4. เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ให้นั่งภาวนาคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวันคือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ทำจนจิตเป็นสมาธิพอสบายใจแล้วก็ไปทำงานตอนเช้า หรือพักผ่อนในตอนค่ำ

5. ก่อนสวดอยากรวยได้..แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสียให้ทำจิตตั้งมั่น มีสมาธิดีเท่าไหร่ ยิ่งเห็นถึงพุทธบารมี อันประมาณหาไม่ได้จริงๆ

6. สวดก่อนนอนและตื่นนอน 9จบ วางจิตไว้กึ่งกลางกาย ช่วงหว่างอกวางจิตนิ่งณ.จุดนั้น ภาวนาไปคิดว่าพระคาถาวิ่งลงไปที่จุดนั้นเหมือนมีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับ รับรู้ถึงการสวดของเรา

7. ท่านที่ทำงานประจำ หรือค้าขาย ก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็นหรือก่อนเอาเงินออกใช้ตอนเช้าให้สวดพระคาถาเงินล้าน ๙ จบคือ เมื่อจับเงินแล้ว ยังไม่นำออกว่าคาถาเงินล้าน ๙ จบ แล้วนำเงินออก

8. ระหว่างวัน ขับรถไปกลับ ก่อนนอนสวดจนหลับไป แรกๆ9จบ

ค่อยๆเพิ่ม ยิ่งเห็นผลยิ่งมีกำลังใจเพิ่ม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวดมนต์

วิธีการสวดบูชาพระคาถาเงินล้าน

 

เริ่มต้นต้องสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล5 ขอขมากรรมพระรัตนตรัย

โดย…

ตั้งนะโม 3จบ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ

สัตถาเทวมนุสสานัง  พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก

เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง

โลกัสสาติ

คำอาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามิฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนา ทานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมา ทัฎฐานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

 

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปจะขอรักษาศีล 5ให้บริสุทธิ์ดังเดิม

อิมินา ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( 3 จบ ) กราบ3ครั้ง

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวดมนต์

อาราธนาศีล 5 เป็นประจำเช้า และ ก่อนนอนทุกวันชีวิตดีขึ้น

คำขอขมาพระรัตนตรัย

 

(นะโม ๓จบ )

 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

 

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย

อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี

ด้วยทางกาย หรือทางวาจาก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ

จากนั้นให้น้อมจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

โดยมีสมเด็จองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทานสูงสุด

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิ์สัตต์เจ้าทุกๆพระองค์

พระอริยเจ้าเบื้องสูงทุกพระองค์เนื่องมาแต่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกท่าน

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ท่านครูผึ้ง ครูแจง

อาจารย์เนียรและทุกท่านที่นำพระคาถามาเผยแพร่

โดยมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโค เป็นที่สุด

ขอจงมาโปรดลูก … (ชื่อ)…….. ด้วยเทอญ

 

***

 

จบเงินทำบุญ ใส่บาตร ทำทุกวัน แล้วสวดมนต์ ดังนี้

 

(นะโม ๓ จบ)

 

อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง

 

อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง

ทุติยัมปิ อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง

 

อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง

ตะติยัมปิ อิทังทานัง สีละวันตานัง นิยาเทมะ สุทินนัง วะตะเมทานัง

อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ นะโมอายุวัณโน สุขัง พะลัง

 

***

 

คาถาเงินล้านสวด ๙ จบ

 

ตั้งนะโม ๓ จบ

 

*** สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมมา จะ มหาเทวาสัพเพ ยักขา ปะลายันติ

พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

มิเตพาหุ หะติ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย

 

พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ ***

 

*****

 

เมื่อสวดเสร็จแล้วถวายอุทิศบุญและแผ่เมตตา

 

น้อมถวายกุศลแด่คุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

โดยมีสมเด็จองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทานสูงสุด พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

พระโพธิ์สัตว์เจ้า พระอริยเจ้าเบื้องสูงผู้เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย

เนื่องมาแต่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกท่าน

ขออุทิศบุญให้หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่อยู่ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

และขออุทิศบุญให้ท่านครูผึ้ง ครูแจง อาจารย์เนียร และทุกท่านที่นำพระคาถามาเผยแพร่

ขออุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าซุงทั้งหมด

และที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พรหมเทพเทวดาทั้ง20ชั้นพรหมโลก 6ชั้นเทวโลก

ขออุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ขออุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า

เทวดารักษาประตูเงินประตูทองของข้าพเจ้า

เทวดาที่ดูแลรักษาสมบัติจักรพรรดิ์ทุกท่าน เทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้า

สถานที่ทำงานของข้าพเจ้า

ขออุทิศบุญให้ท่านพญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 แผ่นดิน

แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา

แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสก บูรพกษัติรย์ไทย

แผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า จอมจักรพรรดิ์ทุกท่าน

ขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ

เจ้าโรคเจ้าภัยของข้าพเจ้าทุกภพ ทุกภูมิ ทุกชาติ

และขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าโรคเจ้าภัยที่กำลังตามติดมาอย่างเร่งด่วน…….

มีเรื่องใดที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนให้กล่าวถึง… (1เรื่อง)

ขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเรื่องการงาน สัมมาอาชีพของข้าพเจ้า

ลูกค้าประชาชนที่มาติดต่องานกับข้าพเจ้าทุกคน

ขออุทิศบุญให้ เจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงิน

ขออุทิศบุญให้กับทรัพย์ของแผ่นดิน

ธนบัตรเงินตรา เหรียญสตางค์ทุกประเภท และทุกสกุลเงินตรา

 

*****

 

เมื่อสวดและถวายบุญแล้วให้กรวดน้ำ

 

บทสวดมนต์กรวดน้ำ

 

อิทังเม ญาตินังโหตุ สุขิตาโหตุ ญาตะโย

 

ขออานิสงค์ จากผลบุญที่ได้กระทำไปนี้

จงมีแด่ ผู้ที่เป็น ปู่ย่าตายาย บิดามารดา

สามีภรรยา บุตรธิดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ

ครูบาอาจารย์ เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร

เจ้าโรคเจ้าภัย ของข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ

ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ในภพใด ขอให้ได้รับกุศลโดยทั่วถึง

 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ นิพพานัง ปะระมังสุขัง อะนาคะเตกาเล

 

ขอให้ข้าพเจ้า ได้ถึงซึ่ง พระนิพพาน ด้วยผล แห่งการกระทำอันเป็นบุญกุศล

ในอนาคตกาล เบื้องหน้านี้เทอญ

 

*****

 

เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้

“ขอบุญบารมีแห่งพระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ โปรดดลบันดาลให้….(ตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้น และต้องเป็นเรื่องเดียว)

รับรองว่าจะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเองในเวลาไม่นานนัก

 

การอธิฐานพิเศษเมื่อดวงตก ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ

 

ตั้งนะโม ฯ 3 จบ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐาน ดังนี้

 

“ข้าพเจ้าชื่อ…….นามสกุล…..อายุ……..ปี (ถ้าเปลี่ยนชื่อให้กล่าวชื่อเดิม) ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ อีกทั้ง เทวดาที่คุ้มครองและท่านท้าวพระยายมราชจงได้โปรดสงเคราะห์ ระงับกรรมที่เป็นอกุศล ที่มาตัดรอนชีวิต อายุ การเงิน การงาน ความสุขในครอบครัวไว้ก่อน เพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์ ในทุกสิ่ง เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมี ทานศีลภาวนา ในการอันสมควร และขอให้บริวารอยู่ในปกครอง อุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า”

 

ขอให้ทุกท่านโชคดีหากท่านตั้งใจปฎิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เกิน3เดือนชีวิต เปลี่ยนไปในทางดีรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ คิดสิ่งใดถูกต้อง ถูกทางเงินไหลนอง ทองไหลมาร่ำรวยทรัพย์  ร่ำรวยสุขแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี สิ่งไม่ชอบพบแต่สิ่งดี สิ่งอันชอบประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งอันเป็นบุญ

———————————————————–

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ไม่อยากเลยใช่ไหม? เพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นหาทรัพย์และขยันหมั่นเพียรไปพร้อมๆ กันนะคะ รับรองเห็นผลในเร็ววันค่ะ