พระพุทธรูปปางประจำปีเกิด 12 ปาง ใครเกิดเดือนไหนมาดูกัน

เดือน 1

เดือนอ้าย  มักเริ่มในเดือนพฤศจิกายน
หรือธันวาคม มี 29 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 1


พระประจำเดือนอ้าย
ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงธารมะกร (ไม้เท้า)
ยื่นพระหัตถ์ขวาออกไปข้างหน้า ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำ
เป็นกิริยาชักผ้าบังสุกุล บางแบบพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงทาบที่พระเพลา
(ตัก)

 ********************
เดือน 2 

เดือนยี่  มักเริ่มใน เดือนธันวาคม
หรือมกราคม  มี 30 วัน คือ   ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ
เดือน 2   ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 2

พระประจำเดือนยี่
ปางชี้มาร

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกาย
พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระพักตร์  ชี้นิ้วพระหัตถ์ไปข้างหน้า
********************

เดือน 3
มักเริ่มใน เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์  มี
29 วัน   คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 3
วันสำคัญในเดือนนี้คือ
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หากปีใดมีอธิกมาส
(มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปยังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4พระประจำเดือนสาม
ปางประทานโอวาท หรือ
ปางแสดงโอวาทปาติโมกข์
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ    พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้น
จีบนิ้วพระหัตถ์ไว้เสมอพระอุระ (อก)

********************

เดือน 4

มักเริ่มในเดือน กุมภาพันธ์หรือมีนาคม มี 30 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ถึงแรม 15 ค่ำ   เดือน 4
หากปีใดมีอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน)
วันมาฆบูชา
ซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน
3 จะถูกเลื่อนมาอยู่ในวันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 4


พระประจำเดือนสี่
ปางนาคาวโลก
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ขวาห้อยเยื้องมาข้างหน้า
พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติ บางแบบพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงมาข้างหน้า
พระหัตถ์ขวาห้อยลง เอี้ยวพระวรกายผินพระพักตร์ เหลียวไปข้างหลัง
บางแบบยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระ

********************

เดือน 5

มักเริ่มในเดือน มีนาคมหรือเมษายน มี 29 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น
1 ค่ำ เดือน 5 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 5

พระประจำเดือนห้า
ปางคันธารราฏ หรือ ปางขอฝน (นั่ง)
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ทรงผ้าวัสสิกสาฎก
(ผ้าอาบน้ำฝน) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเป็นกิริยาขอฝน
พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา
(ตัก)บางแบบหงายพระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระชานุ (เข่า)
********************

เดือน 6

มักเริ่มในเดือน  เมษายนหรือพฤษภาคม  มี 30 วัน  คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 6


พระประจำเดือนหก
ปางมารวิชัย
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ
พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ
(เข่า) นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี
พระปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

*******************

เดือน 7
มักเริ่มในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  ปกติมี 29 วัน
คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 7
ยกเว้นปีที่มีอธิกวารซึ่งเดือนนี้จะมี 30 วัน
(เพิ่มวันแรม 15 ค่ำ เดือน 7 อีกวันหนึ่ง)
หากปีใดมีอธิกมาส  (เดือน 8 สองหน) วันวิสาขบูชา
ซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะถูกเลื่อนมาอยู่ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

พระประจำเดือนเจ็ด
ปางเรือนแก้ว
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง) ขัดสมาธิในเรือนแก้ว
พระหัตถ์ซ้ายวางหงานบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ
(เข่า) บางแบบพระหัตถ์วางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก)
บางแบบอยู่ในอิริยาบถขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว

********************

เดือน 8

มักเริ่มในเดือน  มิถุนายนหรือกรกฎาคม มี 30 วัน
คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 8หากปีใดมีอธิกมาส
จะมีเดือน 8 สองหน เดือน 8 หลัง นิยมเขียนว่า “8-8”
            
วันสำคัญในเดือนนี้คือวันอาสาฬหบูชา
ปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส  
วันอาสาฬหบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8-8
ถัดจากวันอาสาฬหบูชาตรงกับ
วันเข้าพรรษา

พระประจำเดือนแปด
ปางปฐมเทศนา หรือ

ปางแสดงธรรมจักร
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ บางแบบประทับ
(นั่ง) ห้อยพระบาท พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม
พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบพระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวา
หรือพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นถือชายจีวร

********************

เดือน 9
มักเริ่มใน  เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม มี 29 วัน
คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 9


พระประจำเดือนเก้า
ปางภัตกิจ
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ
พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรซึ่งวางอยู่บนพระเพลา (ตัก)
พระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาตร เป็นกิริยาเสวย

********************

เดือน 10
มักเริ่มใน เดือนสิงหาคมหรือกันยายน มี 30 วัน
คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 10


พระประจำเดือนสิบ
ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยายืน พระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลา (ตัก)
บางแบบประสานพระหัตถ์ด้วย พระบาทซ้ายทรงเหยียบหลังพระบาทขวา
เป็นกิริยากดพระบาท
********************


เดือน 11
มักเริ่มใน  เดือนกันยายนหรือตุลาคม มี 29 วัน คือตั้งแต่ขึ้น
1 ค่ำ เดือน 11 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 11

วันสำคัญในเดือนนี้คือวันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

พระประจำเดือนสิบเอ็ด
ปางลีลา
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนยกส้นพระบาทขวา
พระหัตถ์ขวาห้อยในท่าไกว พระหัตถ์ซ้าย (บางตำนานว่าพระหัตถ์ขวา)
ยกเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้า
บางแบบจีบนิ้วพระหัตถ์
บางตำราใช้ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์เป็นพระประจำเดือนนี้ 
 

********************

เดือน 12
มักเริ่มในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน มี 30 วัน คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ถึงแรม 15
ค่ำ เดือน 12
วันสำคัญในเดือนนี้  คือ
วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15
ค่ำ เดือน 12

พระประจำเดือนสิบสอง
ปางประทานอภัย

(นั่ง)
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ
ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ (อก) 

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/262525